28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szko?a Policealna

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

REKRUTACJA 2019 / 2020 

Jak zapisa? si? do szko?y policealnej?

Zapraszamy osoby, ktre chc? uzupe?ni? wykszta?cenie lub zdoby? nowy zawd do naszej szko?y.
O przyj?ciu do szko?y dla doros?ych mog? ubiega? si? kandydaci, ktrzy uko?czyli 18 lat lub uko?cz? w roku kalendarzowym, w ktrym podejmuj? nauk?.
Nauka w naszych szko?ach jest bezp?atna, a o przyj?ciu do szko?y decyduje kolejno?? zg?osze? oraz dostarczenie kompletu dokumentw.

Wymagane dokumenty:
  • Kwestionariusz wype?niony osobi?cie w sekretariacie szko?y,
  • ?wiadectwo uko?czenia szko?y ni?szego szczebla w oryginale. W zale?no?ci od wyboru szko?y nale?y spe?ni? jeden z warunkw:
- Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na semestr pierwszy w szkole policealnej jest uko?czenie szko?y ?redniej.
  • jedno zdj?cie legitymacyjne (na odwrocie podpisane), dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu,
  • Dowd osobisty (ewentualnie paszport lub innego dokumentu to?samo?ci) do wgl?du,
  • Za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do kszta?cenia w okre?lonym zawodzie (dotyczy szk? policealnych).
Szko?a policealna skierowana jest do osb doros?ych posiadaj?cych wykszta?cenie ?rednie, jednak nie jest wymagana matura.
Ponadto po zdaniu kwalifikacji w danym zawodzie, s?uchacze otrzymuj? za?wiadczenie potwierdzaj?ce nabycie umiej?tno?ci w konkretnej kwalifikacji oraz tytu? technika.
Podejmuj?c nauk? w Szkole Policealnej zyskujesz mo?liwo?ci rozwoju, dost?p do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twrczej pracy. W naszej szkole przywi?zujemy du?? uwag? do panuj?cego klimatu, pomagamy S?uchaczom uwierzy? w siebie, uczymy twrczego oraz kreatywnego my?lenia. W realizacji tego celu pomagaj? nam wspaniali nauczyciele, ktrzy prowadz? zaj?cia w sposb przyst?pny i kreatywny. Zesp? pedagogiczny czuwa nad naszymi S?uchaczami, pomaga w dokonywaniu wyborw edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija umiej?tno?ci spo?eczne.

Uwaga:
Zapewniamy profesjonalnie wyposa?one pracownie specjalistyczne, sprz?t oraz materia?y dydaktyczne.
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

20.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

11.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".