28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Technik Administracji

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

Zawd: TECHNIK ADMINISTRACJI 

Kod zawodu: 334306
Cykl kszta?cenia: 3 semestry w systemie zaocznym. Zaj?cia odbywaj? si? w sobot? oraz niedziel? co 2 tygodnie.

Kwalifikacje w zawodzie:
EKA.01. Obs?uga klienta w jednostkach administracji


TECHNIK ADMINISTRACJI zajmuje si? pracami zwi?zanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcj? kancelaryjn? w urz?dach administracji publicznej i w przedsi?biorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.
Sporz?dza sprawozdania i protoko?y posiedze? i zebra?.
Wa?nymi zadaniami technika administracji s?:
 • opracowywanie projektw aktw administracyjnych,
 • prowadzenie post?powania ko?cz?cego si? wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektw umw cywilnoprawnych,
 • planowaniem i organizowaniem narad, zebra?, konferencji i sesji,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacj? ksi?gowej,
 • planuje koszty i przychody, gospodaruje maj?tkiem oraz nadzoruje innych pracownikw.

Poniewa? w zawodzie wyodr?bniono tylko jedn? kwalifikacj?, zdanie egzaminu kwalifikacyjnego jest rwnoznaczne z otrzymaniem dyplomu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe.
Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego umo?liwia podj?cie pracy w jednostkach administracji pa?stwowej oraz jednostkach samorz?du terytorialnego.

Przedmioty nauczane w cyklu kszta?cenia:
 • J?zyk obcy w administracji,
 • Dzia?alno?? gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Podstawy finansw publicznych.
 • Wykonywanie pracy biurowej.
 • Post?powanie w administracji.
 • Podstawy przedsi?biorczo?ci,
 • Praktyki zawodowe.
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

20.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

11.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".