28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Liceum oglnoksztalc?ce

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

REKRUTACJA 2019 / 2020 

Jak zapisa? si? do liceum?

Zapraszamy osoby, ktre chc? uzupe?ni? wykszta?cenie lub zdoby? nowy zawd do naszej szko?y.
O przyj?ciu do szko?y dla doros?ych mog? ubiega? si? kandydaci, ktrzy uko?czyli 18 lat lub uko?cz? w roku kalendarzowym, w ktrym podejmuj? nauk?.
Nauka w naszych szko?ach jest bezp?atna, a o przyj?ciu do szko?y decyduje kolejno?? zg?osze? oraz dostarczenie kompletu dokumentw.

Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz wype?niony osobi?cie w sekretariacie szko?y,
 • ?wiadectwo uko?czenia szko?y ni?szego szczebla w oryginale. W zale?no?ci od wyboru szko?y nale?y spe?ni? jeden z warunkw:
- Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na semestr pierwszy 3-letniego liceum oglnokszta?c?cego jest uko?czenie szko?y podstawowej (8 klasowej) lub gimnazjum.
 • jedno zdj?cie legitymacyjne (na odwrocie podpisane), dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu,
 • Dowd osobisty (ewentualnie paszport lub innego dokumentu to?samo?ci) do wgl?du.

 • W naszej szkole przywi?zujemy du?? uwag? do panuj?cego klimatu, pomagamy S?uchaczom uwierzy? w siebie, uczymy twrczego oraz kreatywnego my?lenia. W realizacji tego celu pomagaj? nam wspaniali nauczyciele, ktrzy prowadz? zaj?cia w sposb przyst?pny i kreatywny. Zesp? pedagogiczny czuwa nad naszymi S?uchaczami, pomaga w dokonywaniu wyborw edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija umiej?tno?ci spo?eczne.

  LICEUM OGLNOKSZTA?C?CE DLA DOROS?YCH

  Cykl i tryb kszta?cenia: 6 semestrw w systemie zaocznym. Zaj?cia odbywaj? si? w sobot? oraz niedziel? co 2 tygodnie.
  Je?li chcesz zdoby? wykszta?cenie ?rednie, podnie?? swoje kwalifikacje, zwi?kszy? szans? rozwoju oraz kontynuowa? nauk? na studiach wy?szych zapisz si? do Liceum Oglnokszta?c?cego dla Doros?ych.
  Do liceum przyjmowani s? absolwenci 8 letniej szko?y podstawowej i gimnazjum.

  CO ZYSKUJESZ:

  • zdob?dziesz wykszta?cenie ?rednie nie rezygnuj?c z pracy i codziennych obowi?zkw,
  • nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota i niedziela) ?rednio co 2 tygodnie
  • w naszym liceum realizowany jest program kszta?cenia oglnokszta?c?cego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • otrzymujesz ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej oraz ?wiadectwo dojrza?o?ci po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • nauczysz si? podstaw j?zyka angielskiego.


  Uko?czenie liceum oraz zdanie egzaminu maturalnego jest przepustk? na studia wy?sze, daje tak?e mo?liwo?? kontynuowania nauki w naszych szko?ach policealnych, a tak?e uzyskania tytu?u technika na kursach kwalifikacyjnych.

  Uwaga:
  ?Zapewniamy profesjonalnie wyposa?one pracownie specjalistyczne, sprz?t oraz materia?y dydaktyczne.


  kurs BUD.14

Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

20.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

11.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".