28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kursy

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

REKRUTACJA 2019 / 2020 

Jak zapisa? si? na kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Od wrze?nia 2012 roku do systemu edukacji zawodowej do??czy?a nowa forma kszta?cenia KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.
Zawody zosta?y podzielone na cz??ci, zwane kwalifikacjami. Ka?dy zawd ma okre?lon? liczb? kwalifikacji. Uko?czenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo?liwia przyst?pienie do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacj? w zawodzie.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji sk?adaj?cych si? na dany zawd oraz wykazanie wykszta?cenia ?redniego pozwala uzyska? TYTU? TECHNIKA.
Osoby mog? zdobywa? kwalifikacje na poziomie technika i jednocze?nie przygotowywa? si? do uzupe?nienia wykszta?cenia ?redniego.

Wymagane dokumenty:
 • ?wiadectwo uko?czenia o?mioletniej szko?y podstawowej, gimnazjum lub szko?y ponadgimnazjalnej (orygina?, odpis, duplikatlub ksero po?wiadczone przez notariusza),

 • za?wiadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskaza? do podj?cia praktycznej nauki zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podanie o przyj?cie na kurs (dost?pne w sekretariacie).
  KKZ to:
  - nauka tylko przedmiotw zawodowych,
  - tytu? technika po zdaniu egzaminw identycznych, jak w technikum i szkole policealnej,
 • egzamin jest przeprowadzany dla ka?dej wyodr?bnionej w zawodzie kwalifikacji,
 • egzaminy we wszystkich wyodr?bnionych w zawodach kwalifikacjach obejmuj? wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora podlega efekt ko?cowy - wyrb, us?uga lub dokumentacja, w zale?no?ci od zawodu i kwalifikacji,
 • egzaminy s? organizowane przez Okr?gowe Komisje Egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane s? w szkole,
 • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdaj?cy otrzymuje ?wiadectwo potwierdzaj?ce kwalifikacj? w zawodzie. Osoba, ktra zdob?dzie ?wiadectwa potwierdzaj?ce uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodr?bnionych w danym zawodzie oraz poziom wykszta?cenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Od wrze?nia 2019/2020 prowadzimy kursy wnast?puj?cych kwalifikacjach:
 • Kwalifikacja HAN. 01 -prowadzenie sprzeda?y(kwalifikacja wzawodziesprzedawca, ktra stanowi podbudow? zawodutechnik handlowiec),
 • Kwalifikacja FRK.01 -wykonywanie us?ug fryzjerskich(kwalifikacja wzawodziefryzjer, ktra stanowi podbudow? zawodutechnik us?ug fryzjerskich),
 • Kwalifikacja BUD.14 organizacja i kontrola robt budowlanych oraz sporz?dzanie kosztorysw (kwalifikacja wzawodzietechnik budownictwa),
 • Kwalifikacja BUD.25 organizacja, kontrola i sporz?dzanie kosztorysw robt wyko?czeniowych w budownictwie (kwalifikacja wzawodzietechnik robt wyko?czeniowych w budownictwie),
 • Kwalifikacja EKA.01 obs?uga klienta w jednostkach administracji ( kwalifikacja w zawodzie technik administracji).
Uwaga:
?Zapewniamy profesjonalnie wyposa?one pracownie specjalistyczne, sprz?t oraz materia?y dydaktyczne.


kurs BUD.14

Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

20.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

11.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".